तुझ असणं

+3

ज्या क्षणात तु भेटतोस
तो क्षण माझं जगणं.
ज्या क्षणात तु नसतोस
ते क्षण माझे तुझ्यात असणं.

+3

क्षण

वेदना