चारोळी

नेहमी कशाला प्रेमाचे दाखले
दुःख आम्हीही खूप सोसले
कविता करायला
कशाला हवे चोचले.

मन

वडील..

लपा-छपी

मन